Офіційно

СТАТУТ ООРУ

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Об'єднання організацій роботодавців України (далі - Організація) є всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців, утвореним відповідно до Закону України "Про організації роботодавців".

1.2. Організація здійснює свою діяльність на принципах законності, добровільності тупу та свободи виходу, рівноправності членів, незалежності, гласності, самоврядування та

відповідальності за виконання прийнятих на себе зобов'язань.

1.3. У своїй діяльності Організація керується цим Статутом, Конституцією України,
Законами України "Про організації роботодавців", "Про об'єднання громадян", "Про колективні договори і угоди", "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", законодавством про соціальне партнерство та професійні спілки та іншими нормативно-правовими актами України, а також відповідними міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

СТАТТЯ 2. НАЗВА, МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1.   Назва Організації:
2.1.1 Українською мовою:

Повна назва: Об'єднання організацій роботодавців України.

Скорочена назва: ООРУ

2.1.2. Російською мовою:

Повна назва: Обьединение организаций работодателей Украиньї.

Скорочена назва: ООРУ.

2.2. Назва Організації є її складовою ознакою і може бути використана повністю чи
частково її членами за рішенням Голови або Ради Організації спільно чи окремо у таких
випадках:

-  для позначення відокремлених підрозділів та інших організацій, що створюються як на території України, так і за її межами;

-  після припинення діяльності Організації чи її ліквідації;

-  в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.3. Місцезнаходженням Ради та Виконавчої дирекції Організації є: місто Київ,
вулиця Панківська, будинок 27/78, офіс №80.

СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Організація є юридичною особою за українським законодавством, має статус всеукраїнського об'єднання організацій роботодавців та здійснює свою діяльність на території України у відповідності до чинного законодавства України, міжнародних договорів та угод, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також цим Статутом.

3.2. Права юридичної особи Організація набуває з моменту її державної реєстрації, яка проводиться в порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Права Організації діяти з моменту створення як організація роботодавців України гарантовані Конституцією України, Конвенції Міжнародної організації праці №87 «Про свободу асоціації та захист права на організацію», Законом України «Про організації роботодавців», вони не можуть бути звужені або скасовані.

3.3.  Організація має самостійний баланс, здійснює свою діяльність у відповідності до
кошторису, затвердженого Радою Організації, має право відкривати рахунки в банківських установах, в тому числі в іноземній валюті.

3.4.Організація з метою виконання статутних цілей та завдань має право здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому законом порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи.

3.5.  Організація відповідає за своїми зобов'язаннями належним їй майном, на яке за
законодавством України може бути накладене стягнення.

3.6. Держава, її органи та організації не несуть відповідальності за зобов'язаннями
Організації, так само, як і Організація не несе відповідальності за будь-якими зобов'язаннями держави, крім випадків прямо передбачених чинним законодавством України.

3.7.    Організація може на добровільних засадах вступати до інших спілок (союзів,
асоціацій, тощо), а також до міжнародних громадських (неурядових) організацій, підтримувати прямі міжнародні зв'язки, а також укладати відповідні угоди.

3.8.  Організація має свою печатку, штампи, символіку, знак для товарів та послуг.
Зображення емблеми Організації розміщується на її печатці, бланках, прапорах, вимпелах, знаках, інших носіях тощо.

Зразки печатки та штампів затверджуються Головою Організації.

Зразки емблеми та іншої символіки Організації затверджуються Радою Організації. Символіка може бути зареєстровані у відповідності до чинного законодавства України.

3.9.  Організація у своїй діяльності незалежна, непідзвітна та непідконтрольна органам
державної влади та органам місцевого самоврядування, професійним спілкам, їх об'єднанням, політичним партіям та іншим об'єднанням громадян, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.10 Організація співпрацює з центральними та місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, профспілками та їх об'єднаннями, іншими громадськими організаціями.

СТАТТЯ 4. ПРИНЦИПИ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Основними принципами діяльності Організації є:

  • Рівність - всі члени Організації мають рівні права у вирішенні будь-яких питань її діяльності;
  • Незалежність - Організація діє незалежно від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, від профспілкових організацій та їх об'єднань, інших організацій найманих працівників, політичних партій та їх об'єднань;
  • Політична нейтральність - Організація не приймає участі у діяльності будь-якої політичної партії або політичного руху;
  • Добровільність членства - кожний член Організації має право в будь-який час та без будь-якого попереднього погодження вийти із складу Організації;
  • Дотримання Статуту - Організація здійснює свою діяльність відповідно до задекларованих цілей та завдань, у чіткій відповідності до норм її Статуту;
  • Делегування повноважень - Організація гарантує збереження самостійності її членів, які делегують Організації частину своїх прав для вирішення загальнонаціональних питань.

4.2. Основною метою діяльності Організації роботодавців України є захист прав та законних інтересів своїх членів у економічній, соціально-трудовій та інших сферах, у тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального партнерства.

Основними завданнями організацій є в установленому порядку:

співробітництво з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об'єднаннями та іншими організаціями найманих працівників;

забезпечення представництва та захист законних інтересів і прав своїх членів у відносинах з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об'єднаннями та іншими організаціями найманих працівників, іншими об'єднаннями громадян;

участь у формуванні та реалізації соціально-економічної політики держави;

участь у проведенні колективних переговорів та укладанні угод та забезпечення виконання своїх зобов'язань за укладеними угодами;

координація діяльності своїх членів у виконанні зобов'язань за угодами;

контроль за виконанням іншими сторонами соціального партнерства зобов'язань за угодами;

сприяння  максимальному дотриманню  інтересів  своїх членів  при  вирішенні  колективних удових спорів (конфліктів);

сприяння вирішенню колективних трудових спорів, запобіганню страйкам як крайньому засобу вирішення цих конфліктів;

збалансування попиту і пропозиції робочої сили, запобігання масовому безробіттю шляхом сприяння створенню нових робочих місць, забезпечення раціональної структури зайнятості населення;

вдосконалення   системи   підготовки,   перепідготовки   і   підвищення   кваліфікації   кадрів, розширення професійних знань та досвіду;

забезпечення   скоординованості   дій   своїх   членів   щодо   виконання   науково-технічних   і соціальних програм, спрямованих на збільшення обсягів виробництва продукції і послуг, підвищення їх конкурентоспроможності, врегулювання та поліпшення умов праці;

розвито співробітництва з іноземними і міжнародними організаціями роботодавців та їх об'єднаннями.

4.4. Для виконання завдань, визначених цим Статутом, Організація у встановленому порядку:

- представляє та захищає права і інтереси своїх членів у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, професійними спілками та іншими суб'єктами соціального партнерства;

- виступає стороною від роботодавців у колективних переговорах на національному рівні, в укладанні та виконанні Генеральної угоди;

- сприяє організації проведення спільних нарад, переговорів, консультацій та інших заходів між сторонами соціального партнерства;

- координує та надає практичну допомогу своїм членам по укладенню регіональних, галузевих угод та колективних договорів;

- координує, контролює дії своїх членів та вживає заходів у виконанні зобов'язань, взятих ними на себе відповідно до генеральної, регіональних та галузевих угод;

- сприяє вирішенню індивідуальних трудових спорів; сприяє налагодженню роботи з управління персоналом;

-  проводить незалежну громадську експертизу проектів законодавчих та інших нормативних актів з питань регулювання соціально-трудових, економічних відносин, державних програм зайнятості, охорони праці, проведення податкової, цінової політики, інших програм соціально-економічного розвитку, надає свої висновки зацікавленим особам, розробляє проекти програм і нормативних актів для внесення їх у встановленому порядку на розгляд відповідних державних органів;

-   здійснює співробітництво з Міжнародним бюро праці, Міжнародною організацією роботодавців, іншими міжнародними організаціями, сприяє імплементації міжнародних норм у соціально-економічній і трудовій сферах у національне законодавство України;

- здійснює співробітництво з громадськими неурядовими організаціями та неприбутковими організаціями інших країн з метою обміну професійним досвідом та посилення інтеграційних процесів;

- створює підприємства, установи, організації для виконання статутної мети Організації;

-  консультує роботодавців - членів Організації та надає їм інформаційну допомогу з Питань їхньої поточної діяльності;

-  сприяє вдосконаленню системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації
рів організацій роботодавців - своїх членів, поширенню професійних знань та досвіду.

СТАТТЯ 5. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1 Членами    Організації   можуть    бути    в    установленому    порядку    організації
роботодавців, які прагнуть досягнення мети діяльності, визнають Статут Організації, виявили

згоду виконувати його вимоги і сплачують вступні та членські внески.

5.2   Прийом членів до Організації здійснюється Радою Організації, за поданням мандатної комісії, простою більшістю голосів. Членство підтверджується посвідченням Встановленого Радою Організації зразка. Рада Організації приймає положення про членство в Організації.

5.3  Організації роботодавців, які бажають вступити до Об'єднання організацій роботодавців України в якості члена, подають мандатній комісії Організації:

- рішення повноважного керівного органу про вступ до Організації;

- заяву встановленого зразка;

- засвідчені копії установчих документів;

- засвідчені копії свідоцтва про державну реєстрацію та, за необхідності, про легалізацію;

- інформацію щодо кількості членів організації роботодавців, кількості найманих працівників, які працюють у роботодавців;

- підтвердження сплати вступного внеску.

5.4 Всі члени Організації мають рівні права у вирішенні будь-яких питань її діяльності.

5.5 Будь-який член Організації має право вийти з неї, проінформувавши про це Раду {Організації за три місяці.

5.6 У випадку виходу члена з Організації майно або кошти, внесені ним для організації діяльності Організації, в тому числі у вигляді вступних та членських внесків, не повертаються.

5.7  Член Організації, може бути виключений в наступних випадках:

-  не виконання або неналежним чином виконує вимоги цього Статуту;

-  не виконання рішень керівних органів Організації

-  повна або часткова несплата протягом одного року членських внесків.

Рішення про виключення члена Організації приймає Рада за поданням мандатної комісії Організації  

Майнові відносини члена з Організації у такому випадку вирішуються у відповідності з п. 5.8. цього Статуту.

Виключення із членів Організації може бути оскаржено до З'їзду Організації.

5.8 Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх засновників і членів, а засновники і члени - за зобов'язаннями Організації, крім тих випадків, що прямо передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, документами Організації чи окремими угодами між Організацією та її членами.

СТАТТЯ 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1  Члени Організації мають право:

-  через своїх представників брати участь у роботі З'їзду;

-  обирати та бути обраними до керівних органів Організації та отримувати інформацію про їх роботу;

-  брати  участь в управлінні  Організацією через  своїх представників  в  порядку,
передбаченому цим Статутом;

-  брати участь в обговоренні та визначенні основних напрямків діяльності Організації та її робочих органів, а також в інших заходах, що здійснюються Організацією;

-  користуватися за згодою Ради майном Організації;

-  вносити заяви та пропозиції на розгляд З'їзду та інших органів Організації, а також використовувати інші права, передбачені Статутом;

-  брати участь в реалізації програм Організації та контролювати їх виконання;

- публікувати свої матеріали, оголошення в друкованих органах Організації;

-   вийти зі складу Організації в порядку та на умовах, встановлених цим Статутом.

6.2    Члени Організації зобов'язані:

-  дотримуватись   Статуту   Організації   та   виконувати   його   вимоги;   виконувати зобов'язання, прийняті Організацією на себе як учасником соціально-трудових відносин;

-  виконувати рішення керівних органів Організації;

- брати участь в розробці, реалізації та контролі за реалізацією програм Організації;

- забезпечувати, відповідно до умов цього Статуту, повне за обсягом та своєчасне за строком  виконання прийнятих на себе обов'язків;

- не вчиняти дій, які можуть нанести шкоду діяльності чи репутації Організації;

- брати участь у роботі по досягненню мети та завдань Організації;

-  робити   посильний   внесок   у   діяльність   та   розвиток   Організації   в   порядку, - передбаченому цим Статутом, а також надавати необхідну допомогу Організації;

-  сплачувати вступні та членські внески в порядку, встановленому Радою Організації.

6.3   Розмір вступних та членських внесків визначається Радою Організації.

6.4   Жоден з членів Організації не в праві передавати третім особам повністю чи частково свої права та обов'язки за цим Статутом без попередньої згоди Ради Організації.

СТАТТЯ 7.  З'ЇЗД ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1     Вищим керівним органом Організації є З'їзд, який скликається один раз на рік
Радою Організації або за вимогою не менше 1/2 членів Організації.

Про час скликання, порядок денний, норми представництва делегатів Рада Організації оголошує не пізніше як за один місяць до дати проведення З'їзду Організації.

7.2    Норми представництва на З'їзді встановлюються Радою Організації з урахуванням
даних про кількість членів в організації роботодавців, що є членом Об»єднання та стану
виконання кожним членом Організації своїх зобов'язань згідно цього Статуту щодо участі в роботі Організації та сплати членських внесків.

7.3   При вирішенні питань на З'їзді Організації кожний делегат має один голос.

7.4   До виключної компетенції З'їзду належать:

-  затвердження регламенту роботи З'їзду;

-  затвердження Статуту Організації, внесення змін та доповнень до нього;

-  прийняття   рішень   про   реорганізацію   або   ліквідацію   Організації,   призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

-  визначення     основних     напрямків     діяльності     Організації,     затвердження     її довгострокових програм, планів та звітів про їх виконання;

-  обрання Голови Організації, затвердження складу Ради;

-   реалізація права власності на майно та кошти Організації;

-   обрання мандатної та ревізійної комісії Організації, затвердження положень про них;

-   розгляд та затвердження звітів Голови Організації, Ради, ревізійної та мандатної комісій Організації, оцінка їх діяльності.

З'їзд   Організації   може   приймати   рішення   з   будь-яких   інших   питань   діяльності організації.

7.5     Рішення з питань, зазначених в абзацах першому та другому п.7.4. цього Статуту
приймаються більшістю у 3/4 голосів присутніх на З'їзді Організації делегатів відкритим
голосуванням.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів.

7.6  В разі необхідності З'їзд Організації може делегувати частину своїх управлінських повноважень Раді Організації.

7.7  З'їзд вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних делегатів від усіх членів Організації.

7.8     Позачерговий З'їзд Організації скликається Радою Організації або на вимогу не
менше 1/2 членів Організації.

7.9        На З'їзді Організації головує Голова або особа, що тимчасово виконує його
обов’язки.

СТАТТЯ 8. РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1   Керівництво діяльністю Організації у період між З'їздами здійснюють Голова та Організації в межах своїх статутних повноважень.

8.2   Рада Організації обирається З'їздом Організації терміном на 5 років.

8.3   До складу Ради Організації входять:

-  по одному представнику від організацій роботодавців, які є членами Організації;

-   Голова Організації, його заступники.
Склад Ради затверджується З'їздом Організації, який делегує Раді Організації право затверджувати її нових членів в період між З'їздами Організації в порядку та на умовах, визначених цим Статутом з подальшим затвердженням на 3»їзді.

Нові члени Організації, представники яких мають входити до Ради Організації, протягом місяця з моменту прийняття рішення про їх прийом у члени Організації, подають до Мандатної комісії організації кандидатури своїх представників, яка направляє їх з відповідним висновком Раді Організації для затвердження.

Порядок делегування таких представників до складу Ради Організації встановлюється членами Організації самостійно згідно з їхніми статутними документами.

Член  Ради  Організації може  делегувати  свої повноваження  іншому  представнику організації роботодавців, яку він представляє в Раді Організації, на підставі належним чином посвідченої довіреності за рішенням керівного органу члена Організації..

8.4      Рада Організації:

- затверджує регламент роботи Ради Організації;

- за поданням Голови обирає та звільняє його заступників;

- координує та спрямовує діяльність виконавчих органів Організації;

-  формує   позицію   Організації   у   відносинах   з   профспілковими   організаціями, сторонніми  об'єднаннями та організаціями роботодавців з питань соціально-трудових та

омічних відносин;

- координує діяльність членів Організації;

- затверджує тимчасово виконуючого обов'язки Голови Організації в разі
неможливості виконання Головою своїх обов'язків за станом здоров'я або в інших випадках, передбачених цим Статутом;

-  приймає рішення про створення підприємств, установ, організацій, затверджує їх
и чи положення про них;

- затверджує правила, процедури, положення про виконавчі органи Організації та інші внутрішні документи, визначає організаційну структуру Організації;

-  приймає рішення по зверненням та апеляціям членів Організації;

-  розподіляє кошти, затверджує кошторис Організації, контролює його виконання;

-  затверджує положення про порядок перерахування вступних та членських внесків, встановлює мінімальні розміри вступних та членських внесків та порядок їх сплати;

-  утворює комісії, комітети, інші робочі органи Організації, як тимчасові, так і постійно діючі та затверджує положення про них;

-  затверджує зразки символіки Організації;

-  приймає до Організації нових членів та приймає рішення про виключення членів з
Організації у випадках і в порядку, передбачених цим Статутом, затверджує положення про членство;

-   приймає рішення з інших питань, які не відносяться до виключної компетенції З'їзду
Організації.

8.5     Рада Організації проводить свої засідання за ініціативою Голови або 1/3 членів
Ради Організації, але не рідше одного разу на 3 місяці. Засідання Ради Організації вважаються повноважним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів.

Рада Організації приймає рішення більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. У разі коли рішення не може бути прийняте у зв'язку з рівним розподілом голосів, вирішальним є Голови   Організації   або   особи,   яка   тимчасового   виконує   повноваження   Голови Організації.

8.6     Позачергові засідання Ради Організації скликаються:

-    за ініціативою Голови Організації;

-    на вимогу не менше 1/3 членів Ради Організації;

-    в разі неможливості подальшого перебування Голови Організації на своїй посаді.

8.7      Рішення Ради Організації оформлюються протоколом, який підписує головуючий
засіданні.

СТАТТЯ 9. ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1     Голова Організації є вищою посадовою особою організації.

Голова Організації обирається З'їздом Організації строком на 5 років, підзвітний йому та несе перед ним відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій. Голова Організації не може обіймати цю посаду більше двох термінів підряд.

9.2     Голова Організації:

- представляє Організацію в усіх установах та організаціях України та за її межами, без доручення діє від імені Організації:

- вживає заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Організації у межах визначених цим Статутом та чинним законодавством України;

- затверджує структуру виконавчої дирекції Організації, призначає та звільняє Виконавчого директора;

- скликає Раду Організації, організує підготовку матеріалів та пропозицій для розгляду З’їздом  та Радою Організації;

- організує роботу Ради Організації, несе персональну відповідальність за виконання її рішень;

-   забезпечує виконання рішень, постанов, резолюцій З'їзду Організації;

- контролює стан виконання членами Організації своїх зобов'язань згідно Статуту та інформує  про це Раду Організації;

- організовує    та    забезпечує    попередню    роботу    з    об'єднаннями    профспілок, представниками органів державної влади, іншими об'єднаннями роботодавців при підготовці Генеральної угоди;

- здійснює оперативне керівництво роботою Організації та контролює порядок її виконання у відповідності з розробленими та затвердженими З'їздом та Радою Організації програмами та планами;

- здійснює оперативне управління майном Організації, включаючи фінансові кошти, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

- вносить   пропозиції  Раді   Організації   щодо   затвердження   або   звільнення   його заступників та виконавчого директора, визначає та затверджує їх функції;

- укладає трудові договори з найманими працівниками Організації;

- підписує договори, угоди, в тому числі міжнародні;

- затверджує зразки печатки та штампів Організації;

- розглядає  скарги  на дії чи  бездіяльність  посадових  осіб  Організації,  приймає відповідні  рішення;

- здійснює інші дії, що не відносяться до виключної компетенції З'їзду або Ради Організації

9.3. У разі відсутності Голови Організації, в тому числі в зв'язку з неможливістю його

подальшого перебування на посаді, його обов'язки виконує виконуючий обов'язки Голови Організації. який призначається Радою Організації із свого складу одночасно із скликанням

позачергового З'їзду Організації.

СТАТТЯ 10. ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ

10.1 Виконавча   дирекція   Організації   є   адміністративно-розпорядчим   органом   і утворюється для виконання поточних планів та завдань, вирішення фінансових, інших питань, пов’язаних  із   забезпеченням   діяльності   Організації,   підтримання   контактів  та   надання інформації.

10.2 Положення про Виконавчу дирекцію Організації, ії структуру та кошторис витрат на її утримання затверджуються Радою Організації.

10.3. Виконавчу    дирекцію    Організації    очолює    виконавчий    директор,     який призначається та звільняється Головою Організації.

10.4. Виконавчий директор діє на підставі цього Статуту,  чинного законодавства, Положення про Виконавчу дирекцію та трудового контракту.

10.5 Виконавчий директор є відповідальним за стан бухгалтерського обліку, своєчасну сплату податків і подання бухгалтерської та іншої звітності.

10.6 Виконавчий директор підзвітний Раді та Голові Організації, несе перед ними персональну  відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій.

СТАТТЯ 11. РЕВІЗІЙНА ТА МАНДАТНА КОМІСІЇ 

11.1   Контроль за дотриманням  Статуту,  формуванням та використанням власності, коштів  Організації,  виконанням  рішень  З'їзду та інших  керівних  органів  Організації,  її

фінансовою та господарською діяльністю здійснює Ревізійна комісія.

11.2      Ревізійна комісія    обирається    З'їздом Організації на термін 5 років. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу Ради Організації.

11.3      Ревізійна комісія проводить ревізії не рідше одного разу на рік та здійснює контроль за виконанням рішень керівних органів Організації. Ревізійна комісія звітує про

результати своєї роботи перед З'їздом Організації.

Ревізійна комісія інформує Голову Організації про результати своєї роботи.

11. Діяльність Ревізійної комісії регулюється положенням про ревізійну комісію, яке рджується Радою Організації.

11.5  Для перевірки повноважень делегатів З'їзду Організації, кандидатів у члени Організації, створюється Мандатна комісія, яка обирається на З'їзді Організації у складі не

менше 3 (трьох) осіб на термін 5 років.

11.6  Мандатна   комісія   здійснює   документальну   перевірку   дотримання   порядку делегування та дострокового відкликання (заміни) представників членів Організації в Раді

організації.   Рішення   Мандатної  комісії  з   цих   питань   є   остаточними   та  оформлюються протоколом, який в порядку інформації доводиться до відома членів Ради Організації.

11.7 Мандатна комісія може вносити пропозиції щодо виключення з Організації її членів, а також виконує інші функції, делеговані їй З'їздом або Радою Організації.

11.8 Рішення Мандатної комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії.

11.9   Діяльність Мандатної комісії регулюється положенням про мандатну комісію, яке затверджується Радою Організації.

СТАТТЯ 12. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1. Майно Організації належить їй на праві власності. У власності Організації можуть бути рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на підставах, передбачених законодавством.

12.2 Організація має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії та укладати угоди, що не суперечать чинному законодавству, в тому числі   надавати фінансову допомогу для розвитку та виконання статутних цілей і завдань інших громадських організацій відповідного виду.

12.3.Функціонування Організації здійснюється за рахунок власних коштів. Джерелами цих коштів є в установленому порядку:

- кошти, надані Організації її членами, в тому числі у вигляді вступних, членських та цільових внесків;

- добродійні внески та пожертвування фізичних і юридичних осіб України та інших у держав вигляді грошових надходжень, матеріальних цінностей, творів мистецтва та іншого майна ;

- кошти, отримані від господарської діяльності створених Організацією юридичних І осіб. Ці кошти не можуть перерозподілятися між членами Організації та використовуються для досягнення  статутної мети та виконання завдань Організації. 12..4.Порядок перерахування вступних та членських внесків до Організації встановлюється відповідним положенням, яке затверджується Радою Організації.

12.5 Організація може отримувати у володіння та користування майно, що належить її  членам ,а члени  Організації можуть отримувати у користування майно, належне Організації на умовах та в порядку, встановлених окремими угодами між Організацією та її членами.

СТАТТЯ 13. НАЙМАНІ ПРАЦІВНИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

13.1. Всі питання, пов'язані зі штатними співробітниками Організації, регулюються трудовим законодавством України, цим Статутом та Положеннями, затвердженими Радою.

13.2 Для виконання разових, додаткових робіт або робіт, для виконання яких необхідні спеціальні знання та навички, Організація може залучати окремих фахівців на договірній основі.

СТАТТЯ 14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

14.1 Організацію  може бути припинено шляхом реорганізації або ліквідації в таких

- за рішенням  З'їзду;

- за рішенням суду.

14.2 У випадку ліквідації Організації, З'їзд Організації призначає ліквідаційну комісію та обирають її  голову. У разі ліквідації Організації за рішенням суду, ліквідаційна комісія призначається судом.

З дня прийняття З'їздом Організації рішення про ліквідацію Організації до ліквідаційної  комісії входять всі повноваження по управлінню Організацією.

 14.3 При ліквідації Організації майно, що залишилось, не може розподілятись між членами Організації,   а   передається   іншій   неприбутковій   організації   відповідного      або зараховується до доходу державного бюджету України.

  14.4 Реорганізація  Організації  здійснюється  за  рішенням   З'їзду   Організації.   При реорганізації Організації  вся     сукупність      прав     та  обов'язків     переходить   до   його правонаступників.

СТАТТЯ 15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ  ЗМІН  І  ДОПОВНЕНЬ ДО  СТАТУТУ  ОРГАНІЗАЦІЇ

15.1 .Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються З'їздом Організації. І5.2.Прийняті З'їздом Організації зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації в установленому порядку.


Директора Фонду соціального страхування поновлено на посаді
Об’єднання організацій роботодавців України (ООРУ) вітає поновлення на посаді директора...

Приєднатися до ООРУ