Сертифікація продукції, реклама своїх переваг та знання ринків – литовські бізнес-асоціації розповіли, як збільшити український експорт

Сертифікація продукції, реклама своїх переваг та знання ринків – литовські бізнес-асоціації розповіли, як збільшити український експорт

8 квітня 2019

Минулого року Україна повністю використала тільки 11 з 40 квот на безмитний експорт товарів до Європейського союзу. Перевагу тут знову мав сировинний компонент — зернові культури, чорні метали та руди. З 96 груп товарів, які беруть участь у зовнішньоторгових операціях України та країн Євросоюзу, лише 35 дають позитивне сальдо, а 61 група — негативне. Українським експортерам потрібно пришвидшити сертифікацію своєї продукції, зробити ставку на актуальну зараз в ЄС екологічність, натуральність продукції, шукати партнерів, які вже знані та займають свою нішу на європейських ринках.

Про це йшлося на українсько-литовському бізнес-семінарі, присвяченому просуванню продукції і послуг на ринки Європи. Серія заходів «Зміцнення партнерства із бізнесом для досягнення цілей ООН з  стабільного розвитку» у Києві, Херсоні та Житомирі (квітень-червень 2019) проводиться за підтримки МЗС Литви. Організатори – «Openeurope» за сприяння УСПП та інших партнерів

«Литва має можливості та зацікавлена допомогти Україні», – зазначив посол Литви М.Януконіс.

«Для українського бізнесу така співпраця є частиною зусиль не лише щодо двохстороннього партнерства, але й виходу наших компаній на ринки всього ЄС», – наголосив президент УСПП Анатолій Кінах.

Українські та литовські експерти виділили ключові моменти, які мають бути враховані експортерами.

«Перше, що треба зробити Україні – створювати сертифікаційні центри. Без цього продати продукцію в Європі практично неможливо. Друге – уряду України треба домовлятися із ЄС, щоб ті сертифікати і свідоцтва, які є в бізнесу, були визнані в Євросоюзі», – зазначив директор Асоціації інженерної екології (Литва) Константин Ільясевич.

У свою чергу, партнер юридичної фірми «Ілляшев і партнери» Олена Омельченко наголосила, що часто експортери та навіть українські чиновники не знають, як відстоювати торгові інтереси на ринках, які обмежують той чи інший імпорт.

«Пройшли консультації по запуску двостороннього механізму вирішення торгівельних спорів Україна-ЄС. Коли його запустять,  потрібно використати це  по максимуму, поки що умови, в основному, визначають європейці. Варто розуміти, як країни захищають свій внутрішній ринок і як це оспорювати. Це можуть бути і не тарифні методи, а й  антидемпінгові, компенсаційні та ін.», – зазначила юрист.

Так, іноді для того, щоб вийти на новий ринок, експортери починають хитрувати: відпускають товари за нижчими цінами. «Треба знати, коли спинитися: якщо це буде шкодити внутрішнім виробникам, партнери можуть запустити механізм антидемпінгових мит – як проти конкретного експортера, так і проти всієї України», – каже О.Омельченко. 

 «Якщо ви, як експортер, потрапили в ситуацію, коли ввіз ваших товарів обмежується, потрібно звернутися в бізнес-асоціації, наприклад, в  УСПП, з тим, щоб максимально швидко донести інформацію через них в державні органи. Я вас запевняю, що Мінекономрозвитку має достатньо ресурсів, щоб захистити українського виробника в такій ситуації», – підкреслила юрист.

Українські виробники, на жаль, не рекламують свої переваги на ринку ЄС. Про це каже доктор технічних наук (Литва) Рімантас Будріс. За його словами, в Європі зараз на законодавчому рівні закріплюються положення про преференції для продукції, яка є екологічною,  придатна для вторинної переробки тощо. Нині таке в ЄС дуже актуально.  

«Навіть такі незначні «зауваження» на етикетках, як «вироблено із місцевої сировини», «шкоди для навколишнього середовища не виявлено» – гратимуть на руку експортерам. Хоча це, можливо, і здається не дуже важливим, воно грає величезну роль», – каже експерт.  І додає: робити ставку потрібно на все, що вигідно відрізняє вас від конкурентів: довгий життєвий цикл товару, дотримання всіх екостандартів при його виробництві та ін. В ЄС величезну увагу приділяють охороні навколишнього середовища, у тому числі – дотриманню всіх норм промисловими підприємствами та агровиробниками.

Нагадаємо, Литва стає своєрідним форпостом для українського експорту в ЄС. Так, багато років активно діють двосторонні ділові ради, українська частина якої очолювана першим віце-президентом УСПП С.Прохоровим. Завдяки партнерським зусиллям восени 2017 року стартував пілотний проект із реконструкції очисних споруд районної лікарні на Одещині. Його виконавцями стали литовська ЗАТ «Traidenis» та українська корпорація «Союз». У другій половині 2018 року пройшла серія семінарів для українського бізнесу щодо екологічних норм і стандартів ЄС (Київ-Вільнюс). З квітня 2019 року стартує пілотний проект щодо залучення грантових коштів ЄС на відновлення інфраструктури Донбасу, партнером якого в Україні виступає УСПП, а головним виконавцем – Центральне агентство управління проектами (CPMA) за фінансової підтримки МЗС Литви та Євросоюзу. Розпочнуть із оснащення школи №2 освітнім та спортивним обладнанням, що буде корисним не лише для самого закладу, але й сприятиме зниженню соціальної напруги в місті, що знаходиться в зоні військового конфлікту.

 

 

Сертификация продукции, реклама своих преимуществ и знания рынков - литовские бизнес-ассоциации рассказали, как увеличить украинский экспорт

В прошлом году Украина полностью использовала только 11 из 40 квот на беспошлинный экспорт товаров в Европейский союз. Преимущество здесь снова имел сырьевой компонент - зерновые культуры, черные металлы и руды. С 96 групп товаров, участвующих в внешнеторговых операциях Украины и стран Евросоюза, только 35 дают положительное сальдо, а 61 группа - отрицательное. Украинским экспортерам нужно ускорить сертификацию своей продукции, сделать ставку на актуальную сейчас в ЕС экологичность, натуральность продукции, искать партнеров, которые уже известны и занимают свою нишу на европейских рынках.

Об этом шла речь на украинском-литовском бизнес-семинаре, посвященном продвижению продукции и услуг на рынки Европы. Серия мероприятий «Укрепление партнерства с бизнесом для достижения целей ООН по стабильному развитию» в Киеве, Херсоне и Житомире (апрель-июнь 2019) проводится при поддержке МИД Литвы. Организаторы - «Openeurope» при содействии УСПП и других партнеров

«Литва имеет возможности и заинтересована помочь Украине», - отметил посол Литвы М.Януконис.

«Для украинского бизнеса такое сотрудничество является частью усилий не только двухстороннего партнерства, но и выхода наших компаний на рынки всего ЕС», - отметил президент УСПП Анатолий Кинах.

Украинские и литовские эксперты выделили ключевые моменты, которые должны быть учтены экспортерами.

«Первое, что нужно сделать Украине - создавать сертификационные центры. Без этого продать продукцию в Европе практически невозможно. Второе - правительству Украины надо договариваться с ЕС, чтобы те сертификаты и свидетельства, которые есть в бизнеса, были признаны в Евросоюзе », - отметил директор Ассоциации инженерной экологии (Литва) Константин Ильясевич.

В свою очередь, партнер юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Елена Омельченко отметила, что часто экспортеры и даже украинские чиновники не знают, как отстаивать торговые интересы на рынках, которые ограничивают тот или иной импорт.

«Прошли консультации по запуску двустороннего механизма разрешения торговых споров Украина-ЕС. Когда его запустят, нужно использовать это по максимуму, пока условия, в основном, определяют европейцы. Стоит понимать, как страны защищают свой внутренний рынок и как это оспаривать. Это могут быть и не тарифные методы, но и антидемпинговые, компенсационные и др.», - отметила юрист.

Так, иногда для того, чтобы выйти на новый рынок, экспортеры начинают хитрить: отпускают товары по более низким ценам. «Нужно знать, когда остановиться: если это будет вредить внутренним производителям, партнеры могут запустить механизм антидемпинговых пошлин - как против конкретного экспортера, так и против всей Украины», - говорит Омельченко.

 «Если вы, как экспортер, попали в ситуацию, когда ввоз ваших товаров ограничивается, нужно обратиться в бизнес-ассоциации, например, в УСПП, с тем, чтобы максимально быстро донести информацию через них в государственные органы. Я вас уверяю, что Минэкономразвития имеет достаточно ресурсов, чтобы защитить украинского производителя в такой ситуации», - подчеркнула юрист.

Украинские производители, к сожалению, не рекламируют свои преимущества на рынке ЕС. Об этом говорит доктор технических наук (Литва) Римантас Будрис. По его словам, в Европе сейчас на законодательном уровне закрепляются положения о преференциях для продукции, которая является экологической, пригодна для вторичной переработки и тому подобное. Сейчас такое в ЕС очень актуально.

«Даже такие незначительные «замечания» на этикетках, как «произведено с местного сырья», «вреда для окружающей среды не выявлено» - будут играть на руку экспортерам. Хотя это, возможно, и кажется не слишком важным, оно играет огромную роль», - говорит эксперт. И добавляет: делать ставку нужно на все, что выгодно отличает вас от конкурентов: длинный жизненный цикл товара, соблюдение всех экостандартов при его производстве и др. В ЕС огромное внимание уделяют охране окружающей среды, в том числе - соблюдению всех норм промышленными предприятиями и агропроизводителями.

Напомним, Литва становится своеобразным форпостом для украинского экспорта в ЕС. Так, много лет активно действуют двусторонние деловые советы, украинская часть которой возглавляемая первым вице-президентом УСПП С.Прохорова. Благодаря партнерским усилиям осенью 2017 стартовал пилотный проект по реконструкции очистных сооружений районной больницы в Одесской области. Его исполнителями стали литовская ЗАО «Traidenis» и Украинская корпорация «Союз». Во второй половине 2018 прошла серия семинаров для украинского бизнеса по экологическим нормам и стандартам ЕС (Киев-Вильнюс). С апреля 2019 стартует пилотный проект по привлечению грантовых средств ЕС на восстановление инфраструктуры Донбасса, партнером которого в Украине выступает УСПП, а главным исполнителем - Центральное агентство управления проектами (CPMA) при финансовой поддержке МИД Литвы и Евросоюза. Начнут по оснащению школы №2 образовательным и спортивным оборудованием, которое будет полезным не только для самого заведения, но и будет способствовать снижению социальной напряженности в городе, находящемся в зоне военного конфликта.


до списку новин

Уряд, роботодавці та профспілки підписали тристоронню Генеральну угоду на 2016-2017 рр.
Уряд, роботодавці та профспілки підписали Генеральну угоду, яка визначатиме трудову та соціальну...

Приєднатися до ООРУ